1. Poniższy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym sposobnazycie.pl prowadzonym przez Sprzedawcę.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.
 4. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 2. Sklep Internetowy – zbiór stron internetowych i serwis internetowy dostępny pod adresem www.sposobnazycie.pl zarządzany przez Sprzedawcę, pozwalający Użytkownikom zawierać Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawca (Usługodawca) – firma SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, ul. Saperów 43/2, 53-151 Wrocław, NIP: 6391862825, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Klient (Usługobiorca) – Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 5. Produkt (Towar) – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 6. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów.
 7. Rejestracja – czynność jednorazowa umożliwiająca utworzenie konta Klienta.
 8. Konto użytkownika – indywidualnie utworzony obszar (podstrona) w Sklepie Internetowym dla każdego Użytkownika, dzięki któremu może on składać zamówienia.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.
 1. Administratorem danych osobowych jest firma SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, ul. Saperów 43/2, 53-151 Wrocław, NIP: 6391862825.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w firmie SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, nadzoruje właściciel firmy – Patrycja Palkiewicz z którą można się skontaktować  pod adresem e-mail patrycja.palkiewicz@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 606 677 534.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w celu realizacji usług  sklepu SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 4. Za zgodą Kupującego, dane mogą być również przetwarzane w celu:
  • Przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
  • Umówienia terminu wykonania usługi za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
 5. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.
 6. Zgoda, o której mowa w pkt. 4, może być w każdej chwili wycofana przez  przesłanie informacji na adres patrycja.palkiewicz@gmail.com
 7. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne przed przystąpieniem do Programu Usług firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, co jasno oznaczono w formularzu rejestracyjnym.
 8. W ramach realizacji Programu Usług dane osobowe Uczestników zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz. Wśród nich, znajdują się również podmioty z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Będą to podmioty należące do następujących kategorii: dostawcy usług utrzymania strony internetowej www.sposobnazycie.pl , baz danych oraz innych systemów informatycznych,  firmy świadczące usługi wysyłki informacji elektronicznej w imieniu firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 9. Podmioty wskazane w pkt. 8, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez firmę SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 10. Konsumentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.
 11. W każdej chwili Konsumentowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca).

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

§9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, ul. Saperów 43/2, 53-151 Wrocław, NIP: 6391862825.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w firmie SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, nadzoruje właściciel firmy – Patrycja Palkiewicz z którą można się skontaktować  pod adresem e-mail patrycja.palkiewicz@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 606 677 534.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w celu realizacji usług  sklepu SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 4. Za zgodą Kupującego, dane mogą być również przetwarzane w celu:
  • Przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
  • Umówienia terminu wykonania usługi za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
 5. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.
 6. Zgoda, o której mowa w pkt. 4, może być w każdej chwili wycofana przez  przesłanie informacji na adres patrycja.palkiewicz@gmail.com
 7. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne przed przystąpieniem do Programu Usług firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, co jasno oznaczono w formularzu rejestracyjnym.
 8. W ramach realizacji Programu Usług dane osobowe Uczestników zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz. Wśród nich, znajdują się również podmioty z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Będą to podmioty należące do następujących kategorii: dostawcy usług utrzymania strony internetowej www.sposobnazycie.pl , baz danych oraz innych systemów informatycznych,  firmy świadczące usługi wysyłki informacji elektronicznej w imieniu firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 9. Podmioty wskazane w pkt. 8, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez firmę SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 10. Konsumentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.
 11. W każdej chwili Konsumentowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca).

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

§8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży (zwrot Towaru)

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego Towaru.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres e-mail: patrycja.palkiewicz@gmail.com lub listem poleconym na adres Sprzedawcy: SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, ul. Saperów 43/2, 53-151 Wrocław.
 3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania Produktów z powrotem.
 7. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cechy lub funkcjonowania.

§9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, ul. Saperów 43/2, 53-151 Wrocław, NIP: 6391862825.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w firmie SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, nadzoruje właściciel firmy – Patrycja Palkiewicz z którą można się skontaktować  pod adresem e-mail patrycja.palkiewicz@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 606 677 534.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w celu realizacji usług  sklepu SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 4. Za zgodą Kupującego, dane mogą być również przetwarzane w celu:
  • Przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
  • Umówienia terminu wykonania usługi za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
 5. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.
 6. Zgoda, o której mowa w pkt. 4, może być w każdej chwili wycofana przez  przesłanie informacji na adres patrycja.palkiewicz@gmail.com
 7. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne przed przystąpieniem do Programu Usług firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, co jasno oznaczono w formularzu rejestracyjnym.
 8. W ramach realizacji Programu Usług dane osobowe Uczestników zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz. Wśród nich, znajdują się również podmioty z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Będą to podmioty należące do następujących kategorii: dostawcy usług utrzymania strony internetowej www.sposobnazycie.pl , baz danych oraz innych systemów informatycznych,  firmy świadczące usługi wysyłki informacji elektronicznej w imieniu firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 9. Podmioty wskazane w pkt. 8, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez firmę SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 10. Konsumentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.
 11. W każdej chwili Konsumentowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca).

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

§7 Reklamacje

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: patrycja.palkiewicz@gmail.com lub listu poleconego wysłanego na adres Sprzedawcy: SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, ul. Saperów 43/2, 53-151 Wrocław.
 1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Nabywcy, adres do korespondencji, adres e-mail Nabywcy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, potwierdzenie dokonania zakupu (paragon, faktura VAT lub potwierdzenia dokonania przelewu).
 2. Klient zobowiązany jest na żądanie Usługodawcy do uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji.
 3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z Umową, należy go dostarczyć na wskazany przez Sprzedawcę adres. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
 5. W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji, należności związane z zawarciem Umowy oraz ewentualnym odesłaniem Produktu do Sprzedawcy, w zakresie w jakim Reklamacja została uwzględniona, zostaną zwrócone na rachunek bankowy Klienta w terminie do 14 dni od dnia wystosowania odpowiedniej komunikacji do Klienta o uznaniu reklamacji. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient dokonał płatności lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
 6. Ewentualny brak odpowiedzi Usługodawcy w sprawie reklamacji we wskazanym terminie traktowany jest jako uznanie reklamacji.
 7. Jeżeli dostarczony Produkt jest zgodny z Zamówieniem, ale Klient chciałby wymienić go na inny, Sklep może udostępnić Klientowi taką możliwość, przy czym musi zostać to uzgodnione ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą mailową. Przy wymianie towaru koszty przesyłki w całości ponosi Klient.

§8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży (zwrot Towaru)

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego Towaru.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres e-mail: patrycja.palkiewicz@gmail.com lub listem poleconym na adres Sprzedawcy: SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, ul. Saperów 43/2, 53-151 Wrocław.
 3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania Produktów z powrotem.
 7. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cechy lub funkcjonowania.

§9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, ul. Saperów 43/2, 53-151 Wrocław, NIP: 6391862825.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w firmie SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, nadzoruje właściciel firmy – Patrycja Palkiewicz z którą można się skontaktować  pod adresem e-mail patrycja.palkiewicz@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 606 677 534.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w celu realizacji usług  sklepu SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 4. Za zgodą Kupującego, dane mogą być również przetwarzane w celu:
  • Przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
  • Umówienia terminu wykonania usługi za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
 5. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.
 6. Zgoda, o której mowa w pkt. 4, może być w każdej chwili wycofana przez  przesłanie informacji na adres patrycja.palkiewicz@gmail.com
 7. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne przed przystąpieniem do Programu Usług firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, co jasno oznaczono w formularzu rejestracyjnym.
 8. W ramach realizacji Programu Usług dane osobowe Uczestników zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz. Wśród nich, znajdują się również podmioty z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Będą to podmioty należące do następujących kategorii: dostawcy usług utrzymania strony internetowej www.sposobnazycie.pl , baz danych oraz innych systemów informatycznych,  firmy świadczące usługi wysyłki informacji elektronicznej w imieniu firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 9. Podmioty wskazane w pkt. 8, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez firmę SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 10. Konsumentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.
 11. W każdej chwili Konsumentowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca).

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

§6 Dostawa i odbiór towaru

 1. Towar wysyłany jest na adres pocztowy wskazany w formularzu Zamówienia lub, w przypadku towarów w wersji elektronicznej (e-book) na adres e-mail, podany również w formularzu zamówienia.
 2. Informacja o kosztach dostawy wybranych Produktów podawana jest przy wyborze sposobu ich dostawy, na etapie składania Zamówienia.
 3. W razie konieczności wydłużenia czasu realizacji, Sklep skontaktuje się z Klientem by indywidualnie określić termin wysyłki.
 4. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem czasu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle do 2 dni roboczych) oraz przewidywanego czasu dostawy.
 5. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania paczki oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.

§7 Reklamacje

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: patrycja.palkiewicz@gmail.com lub listu poleconego wysłanego na adres Sprzedawcy: SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, ul. Saperów 43/2, 53-151 Wrocław.
 1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Nabywcy, adres do korespondencji, adres e-mail Nabywcy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, potwierdzenie dokonania zakupu (paragon, faktura VAT lub potwierdzenia dokonania przelewu).
 2. Klient zobowiązany jest na żądanie Usługodawcy do uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji.
 3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z Umową, należy go dostarczyć na wskazany przez Sprzedawcę adres. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
 5. W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji, należności związane z zawarciem Umowy oraz ewentualnym odesłaniem Produktu do Sprzedawcy, w zakresie w jakim Reklamacja została uwzględniona, zostaną zwrócone na rachunek bankowy Klienta w terminie do 14 dni od dnia wystosowania odpowiedniej komunikacji do Klienta o uznaniu reklamacji. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient dokonał płatności lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
 6. Ewentualny brak odpowiedzi Usługodawcy w sprawie reklamacji we wskazanym terminie traktowany jest jako uznanie reklamacji.
 7. Jeżeli dostarczony Produkt jest zgodny z Zamówieniem, ale Klient chciałby wymienić go na inny, Sklep może udostępnić Klientowi taką możliwość, przy czym musi zostać to uzgodnione ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą mailową. Przy wymianie towaru koszty przesyłki w całości ponosi Klient.

§8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży (zwrot Towaru)

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego Towaru.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres e-mail: patrycja.palkiewicz@gmail.com lub listem poleconym na adres Sprzedawcy: SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, ul. Saperów 43/2, 53-151 Wrocław.
 3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania Produktów z powrotem.
 7. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cechy lub funkcjonowania.

§9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, ul. Saperów 43/2, 53-151 Wrocław, NIP: 6391862825.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w firmie SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, nadzoruje właściciel firmy – Patrycja Palkiewicz z którą można się skontaktować  pod adresem e-mail patrycja.palkiewicz@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 606 677 534.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w celu realizacji usług  sklepu SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 4. Za zgodą Kupującego, dane mogą być również przetwarzane w celu:
  • Przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
  • Umówienia terminu wykonania usługi za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
 5. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.
 6. Zgoda, o której mowa w pkt. 4, może być w każdej chwili wycofana przez  przesłanie informacji na adres patrycja.palkiewicz@gmail.com
 7. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne przed przystąpieniem do Programu Usług firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, co jasno oznaczono w formularzu rejestracyjnym.
 8. W ramach realizacji Programu Usług dane osobowe Uczestników zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz. Wśród nich, znajdują się również podmioty z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Będą to podmioty należące do następujących kategorii: dostawcy usług utrzymania strony internetowej www.sposobnazycie.pl , baz danych oraz innych systemów informatycznych,  firmy świadczące usługi wysyłki informacji elektronicznej w imieniu firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 9. Podmioty wskazane w pkt. 8, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez firmę SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 10. Konsumentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.
 11. W każdej chwili Konsumentowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca).

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

§5 Sposoby płatności

 1. Użytkownik dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona od ilości zakupionych Towarów oraz gabarytów przesyłki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy.
 2. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: 77 1050 1517 1000 0091 2617 7212. W przypadku płatności przelewem kwota należności zostanie podana na stronie podsumowania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. Należność musi wpłynąć na konto Sklepu w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia (licząc dni robocze). Po upływie tego czasu nieopłacone Zamówienie zostaje anulowane.
  • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu DotPay.
  • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem DotPay.pl
  • *W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na Stronie.

§6 Dostawa i odbiór towaru

 1. Towar wysyłany jest na adres pocztowy wskazany w formularzu Zamówienia lub, w przypadku towarów w wersji elektronicznej (e-book) na adres e-mail, podany również w formularzu zamówienia.
 2. Informacja o kosztach dostawy wybranych Produktów podawana jest przy wyborze sposobu ich dostawy, na etapie składania Zamówienia.
 3. W razie konieczności wydłużenia czasu realizacji, Sklep skontaktuje się z Klientem by indywidualnie określić termin wysyłki.
 4. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem czasu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle do 2 dni roboczych) oraz przewidywanego czasu dostawy.
 5. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania paczki oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.

§7 Reklamacje

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: patrycja.palkiewicz@gmail.com lub listu poleconego wysłanego na adres Sprzedawcy: SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, ul. Saperów 43/2, 53-151 Wrocław.
 1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Nabywcy, adres do korespondencji, adres e-mail Nabywcy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, potwierdzenie dokonania zakupu (paragon, faktura VAT lub potwierdzenia dokonania przelewu).
 2. Klient zobowiązany jest na żądanie Usługodawcy do uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji.
 3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z Umową, należy go dostarczyć na wskazany przez Sprzedawcę adres. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
 5. W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji, należności związane z zawarciem Umowy oraz ewentualnym odesłaniem Produktu do Sprzedawcy, w zakresie w jakim Reklamacja została uwzględniona, zostaną zwrócone na rachunek bankowy Klienta w terminie do 14 dni od dnia wystosowania odpowiedniej komunikacji do Klienta o uznaniu reklamacji. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient dokonał płatności lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
 6. Ewentualny brak odpowiedzi Usługodawcy w sprawie reklamacji we wskazanym terminie traktowany jest jako uznanie reklamacji.
 7. Jeżeli dostarczony Produkt jest zgodny z Zamówieniem, ale Klient chciałby wymienić go na inny, Sklep może udostępnić Klientowi taką możliwość, przy czym musi zostać to uzgodnione ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą mailową. Przy wymianie towaru koszty przesyłki w całości ponosi Klient.

§8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży (zwrot Towaru)

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego Towaru.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres e-mail: patrycja.palkiewicz@gmail.com lub listem poleconym na adres Sprzedawcy: SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, ul. Saperów 43/2, 53-151 Wrocław.
 3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania Produktów z powrotem.
 7. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cechy lub funkcjonowania.

§9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, ul. Saperów 43/2, 53-151 Wrocław, NIP: 6391862825.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w firmie SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, nadzoruje właściciel firmy – Patrycja Palkiewicz z którą można się skontaktować  pod adresem e-mail patrycja.palkiewicz@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 606 677 534.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w celu realizacji usług  sklepu SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 4. Za zgodą Kupującego, dane mogą być również przetwarzane w celu:
  • Przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
  • Umówienia terminu wykonania usługi za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
 5. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.
 6. Zgoda, o której mowa w pkt. 4, może być w każdej chwili wycofana przez  przesłanie informacji na adres patrycja.palkiewicz@gmail.com
 7. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne przed przystąpieniem do Programu Usług firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, co jasno oznaczono w formularzu rejestracyjnym.
 8. W ramach realizacji Programu Usług dane osobowe Uczestników zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz. Wśród nich, znajdują się również podmioty z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Będą to podmioty należące do następujących kategorii: dostawcy usług utrzymania strony internetowej www.sposobnazycie.pl , baz danych oraz innych systemów informatycznych,  firmy świadczące usługi wysyłki informacji elektronicznej w imieniu firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 9. Podmioty wskazane w pkt. 8, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez firmę SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 10. Konsumentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.
 11. W każdej chwili Konsumentowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca).

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

§2 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi elektroniczne:
  • założenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym (rejestracja),
  • umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość,
  • udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu, posiadanie i dostęp do poczty elektronicznej, korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie
  dokumentów hipertekstowych.
 3. Podane w Sklepie ceny nie zawierają podatku VAT (zwolnienie na podstawie ustawy o VAT art. 43 ust. 1 pkt19c). i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich oraz są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów wysyłki, które są odrębnie określone na stronie Sklepu i które pokrywa Klient.
 4. Z uwagi na indywidualne ustawienia monitorów zdjęcia i wizerunki Towarów prezentowanych w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od ich wyglądu rzeczywistego. Ewentualne różnice nie stanowią podstawy do reklamacji.
 5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu czy Materiałów jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub w innych sytuacjach, w których Sprzedawca pisemnie wyraził zgodę na użycie danych Materiałów.
 6. Warunkiem zrealizowania Zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie własnym. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefoniczną i proszony jest o decyzję w sprawie dalszego postępowania względem Zamówienia (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie Zamówienia bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację Zamówienia, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

§3 Rejestracja

 1. W celu Rejestracji w Sklepie Klient powinien zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować jego postanowienia oraz wypełnić Formularz Rejestracyjny poprzez podanie wymaganych danych. Potwierdzenie Rejestracji następuje poprzez wysłanie na podany przez Klienta w procesie Rejestracji adres e-mail potwierdzenia o utworzeniu Konta Klienta. Rejestracja skraca i upraszcza formalności związane z zakupami.
 2. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu bez dokonywania wcześniejszej Rejestracji.
 3. Użytkownicy niezarejestrowani w Sklepie są zobowiązani do akceptacji Regulaminu.
 4. Użytkownicy niezarejestrowani w Sklepie każdorazowo przy składaniu nowego zamówienia muszą podać odpowiednie dane.
 5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas Rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 6. Użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Użytkownik udostępnił swoje Konto.

§4 Składanie Zamówień – zawieranie Umowy sprzedaży

 1. Zamówienia przyjmowane są przez Stronę Internetową lub w przypadku braku możliwości dokonania zakupu bezpośrednio przez Stronę Internetową – drogą mailową za pomocą adresu patrycja.palkiewicz@gmail.com
 2. Przed złożeniem zamówienia za pomocą Sklepu, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Towar, który zamierza nabyć.
 3. Podczas wyboru Produktów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 4. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków: umieszczeniu wybranego Towaru w koszyku (formularz zamówienia), a następnie kliknięciu pola „Zapłać teraz” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych dotyczących danych Klienta i wybranych Produktów.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem drogą mailową za pomocą adresu patrycja.palkiewicz@gmail.com
 7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00 (w przypadku płatności przelewem brana jest pod uwagę godzina wpływu wpłaty na konto Sprzedawcy, w przypadku płatności przez system DotPay, brana jest pod uwagę godzina złożenia Zamówienia) w soboty oraz w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, obsługiwane będę następnego dnia roboczego.
 8. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy Zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 9. Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu lub wycofać je do momentu wysyłki. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem mailowym patrycja.palkiewicz@gmail.com
 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży, a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu dokonania zakupu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§5 Sposoby płatności

 1. Użytkownik dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona od ilości zakupionych Towarów oraz gabarytów przesyłki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy.
 2. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: 77 1050 1517 1000 0091 2617 7212. W przypadku płatności przelewem kwota należności zostanie podana na stronie podsumowania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. Należność musi wpłynąć na konto Sklepu w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia (licząc dni robocze). Po upływie tego czasu nieopłacone Zamówienie zostaje anulowane.
  • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu DotPay.
  • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem DotPay.pl
  • *W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na Stronie.

§6 Dostawa i odbiór towaru

 1. Towar wysyłany jest na adres pocztowy wskazany w formularzu Zamówienia lub, w przypadku towarów w wersji elektronicznej (e-book) na adres e-mail, podany również w formularzu zamówienia.
 2. Informacja o kosztach dostawy wybranych Produktów podawana jest przy wyborze sposobu ich dostawy, na etapie składania Zamówienia.
 3. W razie konieczności wydłużenia czasu realizacji, Sklep skontaktuje się z Klientem by indywidualnie określić termin wysyłki.
 4. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem czasu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle do 2 dni roboczych) oraz przewidywanego czasu dostawy.
 5. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania paczki oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.

§7 Reklamacje

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: patrycja.palkiewicz@gmail.com lub listu poleconego wysłanego na adres Sprzedawcy: SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, ul. Saperów 43/2, 53-151 Wrocław.
 1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Nabywcy, adres do korespondencji, adres e-mail Nabywcy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, potwierdzenie dokonania zakupu (paragon, faktura VAT lub potwierdzenia dokonania przelewu).
 2. Klient zobowiązany jest na żądanie Usługodawcy do uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji.
 3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z Umową, należy go dostarczyć na wskazany przez Sprzedawcę adres. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
 5. W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji, należności związane z zawarciem Umowy oraz ewentualnym odesłaniem Produktu do Sprzedawcy, w zakresie w jakim Reklamacja została uwzględniona, zostaną zwrócone na rachunek bankowy Klienta w terminie do 14 dni od dnia wystosowania odpowiedniej komunikacji do Klienta o uznaniu reklamacji. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient dokonał płatności lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
 6. Ewentualny brak odpowiedzi Usługodawcy w sprawie reklamacji we wskazanym terminie traktowany jest jako uznanie reklamacji.
 7. Jeżeli dostarczony Produkt jest zgodny z Zamówieniem, ale Klient chciałby wymienić go na inny, Sklep może udostępnić Klientowi taką możliwość, przy czym musi zostać to uzgodnione ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą mailową. Przy wymianie towaru koszty przesyłki w całości ponosi Klient.

§8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży (zwrot Towaru)

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego Towaru.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres e-mail: patrycja.palkiewicz@gmail.com lub listem poleconym na adres Sprzedawcy: SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, ul. Saperów 43/2, 53-151 Wrocław.
 3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania Produktów z powrotem.
 7. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cechy lub funkcjonowania.

§9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, ul. Saperów 43/2, 53-151 Wrocław, NIP: 6391862825.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w firmie SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, nadzoruje właściciel firmy – Patrycja Palkiewicz z którą można się skontaktować  pod adresem e-mail patrycja.palkiewicz@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 606 677 534.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w celu realizacji usług  sklepu SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 4. Za zgodą Kupującego, dane mogą być również przetwarzane w celu:
  • Przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
  • Umówienia terminu wykonania usługi za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu.
 5. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.
 6. Zgoda, o której mowa w pkt. 4, może być w każdej chwili wycofana przez  przesłanie informacji na adres patrycja.palkiewicz@gmail.com
 7. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz podanie niektórych z nich jest niezbędne przed przystąpieniem do Programu Usług firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz, co jasno oznaczono w formularzu rejestracyjnym.
 8. W ramach realizacji Programu Usług dane osobowe Uczestników zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz. Wśród nich, znajdują się również podmioty z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Będą to podmioty należące do następujących kategorii: dostawcy usług utrzymania strony internetowej www.sposobnazycie.pl , baz danych oraz innych systemów informatycznych,  firmy świadczące usługi wysyłki informacji elektronicznej w imieniu firmy SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 9. Podmioty wskazane w pkt. 8, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez firmę SPOSÓB NA ŻYCIE Patrycja Palkiewicz.
 10. Konsumentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.
 11. W każdej chwili Konsumentowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca).

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]